DataRover

Produkter
Hvad laver vi ?
Referencer
Kontakt
Om DataRover

Vilkåår for adgang til DataRover


DataRover er underleverandør mellem en dataleverandør og en datamodtager.
Kommunikationen mellem dataleverandøren og DataRover foregår over en internetforbindelse.

A. Generelle vilkår

1 Vilkårenes omfang
Disse vilkår gælder for kommunikation mellem DataRover og dets dataleverandører.

2 Ændring af vilkårene
DataRover kan ændre disse vilkår med 3 måneders skriftlig varsel.
Overholder dataleverandør ikke den økonomiske aftale med DataRover, kan DataRover til enhver tid stoppe for forbindelsen til og fra dataleverandøren og aftalen mellem DataRover og dataleverandøren ophører.

3 Definitioner
Datamodtager: I skrivende stund PBS.
Underleverandør: DataRover som underleverandør mellem parterne.
Dataleverandør: Enhver, der som afsender eller modtager data med en given datamodtager.
Leverance: En eller flere records samlet i en enhed.
Transmissionskvittering/Valideringskvittering: En leverance fra datamodtager til dataleverandør, hvormed datamodtager anerkender at have modtaget en leverance fra dataleverandør.

4 Ansvar
Disse vilkår vedrører alene den tekniske gennemførelse af kommunikationen. Ethvert spørgsmål om vilkår for leverancen, betaling og erstatningsansvar mv. reguleres i de aftaler, der indgås med datamodtagere om levering af de pågældende produkter og ydelser.
DataRover er herudover ikke ansvarlig for forhold, der kan anses for force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyning, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, hærværk, vandskade, indbrud, naturkatastrofer, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om DataRover er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer en del af DataRover' funktioner.
Fejl og forsinkelser i forbindelse med gennemførsel af kommunikationen, som kan tilegnes DataRover, omfatter DataRovers erstatningsansvar ikke indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, uanset om DataRover kan bebrejdes tabet på grund af uagtsomhed eller lignende.
DataRover er ikke ansvarlig for direkte tab, som ligger uden for DataRovers kontrol, herunder teknisk nedbrud, forstyrrelser ved datatransmission eller drift af netværk uden for DataRover.
Dataleverandøren som benytter DataRover som underleverandør er fuld indforstået med, at kontrollere sine transmissions-og valideringskvitteringer fra datamodtager, således DataRover ikke kan gøres økonomisk ansvarlig for fejl og forsinkelser.

5 Kommunikationsform
Det fremgår af kommunikationsaftalen at DataRover benyttes som underleverandør mellem parterne.

6 Dataleverandøren
Såfremt dataleverandøren afsender leverancer på vegne af en eller flere kunder, skal hver kundes dataleverandørsenr. (Cvr- nummer) registreres hos DataRover.

7 Vejledninger
Dataleverandøren skal overholde de vejledninger, der gælder for de enkelte leverancetyper. Opbygningen for de leverancer der udveksles med datamodtager, er defineret i vejledningerne for de enkelte produkter. Vejledninger for de enkelte produkter skal rekvireres gennem datamodtageren.

8 Test
Førstegangs dataleverandører skal gennemføre mindst en test, der er godkendt af datamodtageren, inden dataleverandøren kan påbegynde kommunikation med datamodtageren.
Kontakt datamodtager for formidling af produkt og udfyld datamodtagers formularer.
Efter oprettelse hos datamodtager kontaktes DataRover for online tilmelding.

Eksisterende dataleverandøraftale hos datamodtager formidles af DataRover efter online regristrering.
Der kan til enhver tid sendes en testleverance til datamodtager, dataleverancen skal blot overholde datamodtagers record-layout for testleverancer.
Ligeledes skal såvel produktions- som testaftale være på plads hos datamodtager.


9 DataRovers forpligtigelser
DataRover forpligtiger sig til at levere den ydelse, som pågældende dataleverandør har indgået aftale om. Denne aftale dækker over hvilke forbindelser der skal leveres, samt pris og tilgængelighed.
DataRovers tilgængelighed er uafhængig af datamodtageren, dog vil leverancen opbevares hos DataRover, indtil datamodtageren kan aftage leverancerne.
For alle DataRovers produkter gælder det, at de indeholder sikkerhedsfunktioner, for at tredjepart ikke kan opfange leverancerne. Disse sikkerhedsfunktioner været sig kryptering, signering samt fysisk sikkerhed.
Dataleverandøren kan opsige DataRover med 1 måneds varsel.
Misligholder DataRover den pågældende aftale, kan dataleverandøren opsige DataRover med øjeblikkelig varsel, dog kun hvis der foreligger teknisk dokumentation, for misligholdelsen.

10 DataRovers kundereference
Datarover kan, hvis det findes nødvendigt, benytte kundens firmanavn som reference. DataRover vil ikke videregive andre informationer end firmanavn, jf. vores fortrolighedspolitik.

Særlige vilkår


B. Datatransmission

1 Data til datamodtager
Datamodtager vil ved modtagelse af leverance validere leverancen og bekræfte enten med transmissionskvittering som er negativ eller en valideringskvittering som både kan være negativ eller positiv.
Transmission og valideringskvittering fra datamodtager er i læsebar tekst-leverancer.
Det er dataleverandørens pligt altid at kontrollere de modtagne kvitteringer. Svarer kvitteringen ikke overens med det forventede resultat, er det datamodtager, der skal kontaktes.
Kvitteringer kan enten modtages via E-mail som er angivet på oprettelseblanketten hos DataRover, eller ved besked fra DataRover via E-mail,om, at der kan afhentes en leverance hos DataRover.
E-mail til dataleverandøren kan modtages, når der er leverancer til afhentning. Dataleverandøren skal sørge for, at DataRovers register over dataleverandøren altid er ajourfrt.

2 Data til dataleverandør
Når datamodtager transmitterer en leverance til dataleverandør kan DataRover via E-mail, gøre dataleverandør opmærksom på, at der nu kan afhentes en leverance. Dataleverandør kan herefter afhente leverancen.

3 Dataleverandørs internetforbindelse
Ansvaret for dataleverandørens internetforbindelse ligger hos dataleverandørens internetudbyder.

top
(C) Copyright 2002-2018 DataRover